แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


คณะกรรมการ (ชุดใหม่)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

นางผกาวลี พุ่มสุทัศน์ ประธานกรรมการ
นางจิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม   กรรมการ
นางสาวจิตรา ซึ่งอมรเกียรติ  กรรมการ
นางสาวสายธิดา ลาภอนันตสิน กรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์  เตชะสาธิต กรรมการ
 ๖ นางสาวนภัสวรรณ์  เข็มมณ    เลขาธิการ

Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.